ppti.info Science Codex Alti Elfi 8 Edizione Pdf

CODEX ALTI ELFI 8 EDIZIONE PDF

Saturday, May 25, 2019


Ritornano gli Alti Elfi per l'Ottava Edizione di Warhammer Fantasy: pronti a spiccare il volo! Il Codex sarà di ben 96 pagine, inoltre sarà anche possibile or can choose one spell from each of the 8 lores (yes, chooses). Alti elfi - Download as PDF File .pdf), Text File .txt) or read online. Codex alti Elfi Ita warhammer fantasy. Documents Similar To Elfi ppti.info Alti elfi. Uploaded by. James Joe Luca Howlett. Regolamento Warhammer Alti Elfi. Uploaded by Warhammer 40k - Codex - Battlezone Cityfight Warhammer Fantasy - Daemons of Chaos 8th Edition.


Author:WANETTA FLATAU
Language:English, Spanish, German
Country:Indonesia
Genre:Religion
Pages:634
Published (Last):25.02.2016
ISBN:461-6-53458-153-7
ePub File Size:29.89 MB
PDF File Size:12.13 MB
Distribution:Free* [*Regsitration Required]
Downloads:36323
Uploaded by: TITUS

codex elfi oscuri 8 edizione pdf. Quote. Postby Just» Sat Mar 2, am. Looking for codex elfi oscuri 8 edizione pdf. Will be grateful for any help! Top. 12 posts. 1; 2; Next. Just: Posts: Joined: Fri Jan 25, pm Please, help me to find this elfi oscuri codex pdf free. Thanks! Elfi Oscuri (Warhammer). 12 posts. 1; 2; Next. Just: Posts: Joined: Sun Mar 24, pm Please, help me to find this elfi silvani codex pdf file. Thanks!.

Adattamenti e riferimenti La fiaba in musica. Google Books ; Search the world's most comprehensive index of full-text books.

Elfi Oscuri Warhammer - Wikipedia ; Migliorala liberamente, ma non rimuovere questo avviso e non spostare la pagina. Elfi Oscuri. Flag for inappropriate Documents Similar To Elfi Oscuri. Warhammer 40k - Codex - Battlezone Cityfight. Uploaded by Marco Uploaded by. Guardia imperiale. I manuali sono scansioni in formato pdf … Codex warhammer demoni del caos? Altre domande Dove posso scaricare il codex dei Guarrieri del Caos di warhammer fantasy?

Rumors Warhammer Fantasy: Total War Warhammer II: Warhammer II. Nuovi Elfi Silvani: In questo articolo, vi mostro tutte queste immagini e le regole che tutt'ora sono confermate o rumoreggiate. Consigli Nuovi Elfi Oscuri - … ; Ciao ragazzi. Domani usciranno ufficialmente i nuovi DE ma in molti compreso me: Great thanks, in advance!

Obljubili s o si povracilo ujetnikov in p o ra vn a vo skode, ki je nastala v letih vojn e, ro p o v in n ered a - S tem m irom s e ni bilo kon ec koprsko-goriskega nastopanja v Istri. Leta s o v Pazinu g ro f Albert in predstavniki Kopra b rez patriarha sklenili v n je g o v e m im enu z a v e z n is tv o proti B e n ec a n o m in njihovim za v e zn ik o m v Istri.

D ogovorili s o s e o razdelitvi vplivnih sfer, tako da bi v primeru z m a g e Kopru pripadal n ad zor nad obalnim i mesti, grof pa bi pridobil posesti v notranjosti Istre.

Lovren c. Tedaj s o B enecan i udarili z v s o m o cjo. P o u sp es n em obleganju Izo le s o s e Koper prisilili k b rezp ogojn i predaji.

T o je p o m en ilo tudi konec z v e z e Koper-goriski g ro f in progresiven konec a vto n o m n e politike istrskih m est sam ostojna s o ostala le s e Pulj, Trst in Milje , dasi s o obstajali s e stevilni poskusi o sa m o svo jitve. M edtem ko s o B enecan i p o s a m e zn im o s vo jen im m e s to m pustili no- tranjo avton om ijo z m estnim s v e to m in b en esk im p od esta tom na celu, s o v vo ja sk em p ogled u z e leta ustanovili d ezelni kapita- nat, najprej v Porecu, nato leta v Sv.

C eprav s o irnela m esta v okviru s v o je sa m o u p ra ve urejeno upravno in s o d n o oblast, s o bili podestati istrskih m est v voja sk em p ogled u podrejeni d ezeln em u kapitanu, ki je b ed el tudi nad obram b- nim sistem o m v dezeli.

Beneski podestati s o v m estih in na ozem ljih o zirom a trgih ferre - niz- je upravne en o te, ki niso bile s e d e z i skofij, im ele pa s o pravico d o av- ton om n e ureditve, torej tudi d o p o d esta tov vladali s p o m o c jo p ou e lj c o m m is s io n i b en esk eg a sen ata in p o s a m e z n e g a m e s t n e g a statuta, ki so g a B enecan i p o podreditvi m esta pravilom a prilagodili svojim normam.

Tako s o s e oblikovali m estni sveti. Ti s o p o zgled u Benetk p o koncu Sprejeli s o jih le v casih sp losn e depopu lacije zaradi vo jn ali epidem ij, ki s o prizadele tudi plem iske druzine. Aristokratski rezim je v m estih p o b en esk em zgled u osredotocil oblast v rokah nekaterih bogatejsih in vplivnejsih druzin, izkljucujoc vsako m o zn o s t vplivanja ljudstva.

Oblikovala s e je oligarhija, ki s o jo predstavljale plem iske druzine. Oligarhijo s o nekoliko o m ejeva li Benecani, ko s o na eni strani do- puscali tudi njim lastno m estn o sa m o u p ra vo z m estnim s v e to m in izbranim nacelnikom , na drugi strani pa vzpostavili centralizirano vo- jasko upravo.

Tako s o B enecan i tudi u sp esn o izkoriscali tradicionalna nasprotja m e d m esti ter brzdali d e z e lo pred neredi, ki s o s e porajali p red vse m zaradi o m ejev a n ja p o m o rsk e trgovine. O sn ov a tem u pravu je bilo vsekakor lokalno obicajno pravo, svo jstven a z m e s rim ske tra- dicije in kasnejsih sredn jeveskih o b ica jev in praks, ki so g a kasneje dopolnjevali v g la vn em z ukazi ali dukali Serenissim e.

V Istri s e p o doslej znanih virih najprej om en ja koprski statut , najstarejsi ohranjeni pa je piranski iz leta , ki g a hrani Pokrajinski arhiv v Kopru, en ota v Piranu.

Ta je vsekakor najstarejsi v Sloveniji, je pa tudi drugi najstarejsi za dubrovniskim na v zh od n i jadranski obali. Na tem m estu je potrebno izpostaviti p red vse m dejstvo, da n ob en istrski m estni statut ni imel toliko redakcij in dopolnil kot prav piranski, in p ravza p ra v vselej tako ves tn o izdelanih, da lahko prek ohranjenih redakcij iz Ohranjene im a m o na- m rec naslednje redakcije ozirom a fragm en te in dopolnila piranskega statuta Stari statuti, , Fragm enti piranskega statuta iz leta v treh razlicnih zvezk ih hrani PAK, O bcinski arhiv Piran, statuti, st.

Piranski statut iz leta v d v e h pergam entnih kodeksih hrani PAK, Obcinski arhiv Piran, statuti, st. Tako im en ovan i piranski statut iz leta , ohranjen v papirna- tem zv e zk u hrani PAK, Obcinski arhiv Piran, statuti, st.

Druga knjiga p o p ra vk ov in dopoinil statuta , perga- mentni kodeks hrani PAK, Obcinski arhiv Piran, statuti, st. Na tem m estu k a ze om eniti tudi d o sed a n je izdaje o zirom a transkrip- cije piranskega statuta: Camillo D e Franceschi je pripravil o b ja vo v Trstu hranjene vrste re- dakcij piranskega statuta iz let , in p o d n aslovom: Gli Statuti dei C om u n e di Pirano dei confrontati c on quelli dei e d ei D elo je izslo postu m n o v Benetkah leta prim.

R azdeijen j e bil v vsaj o s e m , brzkon e pa - tako kot nasle- dnje redakcije - v d es et knjig. Zapisan je bil verjetno v d v e h primer- kih, kar je g o to v o za p o z n e js e redakcije: Sredi Redakcija statuta iz leta s e v originalu ni ohranila, iz treh soraz- m ern o pozn ih delnih prepisov, ki izhajajo iz ca sa m e d zadnjo tretjino Predno p reid em o na kratek opis sp rejem a redakcij piranskega statuta v U vo d k statutu, iz katerega iz v e m o , da s o g a p o le g kapitana Cam- pola sestavljali s e stirje konzuli, in sicer Alm erik Petronio, Henrik Petidona, Dom inik Rufo in Janez Nareno.

M ed njimi je treba p o seb e j om e- niti Henrika iz druzine Karantanov, ki je bil ocitno pristas oglejsk e stranke, Valterja Gojno, ki je bil na strani koprske stranke, ter Ni- kolaja Picho, ki je bil pristas b en esk e stranke.

Prisega kapitana ali podestata, ki je pravzaprav statut v m alem , ker n am v glavnih obrisih p o v e , katerih politicnih za k o n o v in pravil s e b o drzal vladajoci podestat ali kapitan. Analiza p risege nam p o v e , da je bil statut razdeijen v d es et knjig in d a je v s e b o v a l veci- n o zakonov, ki s o triintrideset let kasneje prisli v statut leta Prisega konzulov, ki s o v Piranu vladali v casu, ko iz kateregakoli vzroka ni bilo m o g o c e voliti podestata ali kapitana.

Analiza p risege nam p o v e , d a je prisla v sprem enjen i obliki v statut leta kot prisega p o le g podestata vladajocih sodnikov, ki s o v b en esk em obdobju m e stn e z g o d o v in e nadom estili konzule. P o d pre- tnjo 20 0 ben eskih liber g lo b e s o m u p rep o ved a n a kakrsnakoli po- gajanja, da bi o b cin o komurkoli p o d vrgel ali kakorkoli teritorialno okrnil. Iz u vo d a v redakcijo iz leta s e p ou cim o, d a j e statut iz leta v s e b o v a l dolocilo, da ga je potrebn o popravljati in d opolnjevati vsakih pet let, z redakcijo iz leta pa s e je uveljavilo n acelo, da s e statut predeluje petindvaj- set let p o sprejetju prejsnje redakcije knj.

Ta princip s e je zacel krusiti z e sredi Redakcija iz leta , ki je vkljucila v b esed ilo statuta po letu sprejete popravk e in dodatke, je nastala priblizno tako kot statut iz leta S u m r a d a , Sta tur p ir a n s k e g a k o m u n a iz leta 13 8 4 seznanjali, o statutu ter n jegovih sp rem em b a h in dopolnitvah pa je razpravljal in jih sprejem al z gla so va n jem veliki svet, ki s e g a je pola- stil nastali m estni patriciat.

Statut natancno d o lo c a potek glasovanja: P o s a m e z n e terminaci- je partes , ki s o jih velikem u svetu najveckrat predlagali v obravn avo p odestat in sodniki, s o p ostale pravno velja vn e, c e sta bili zbrani vsaj d v e tretjini cla n ov in s e je z a p red lo g z gla so va n jem s kroglicam i ad bussulos et b a lo ta s opredelila vecin a prisotnih svetn ik ov gl.

Izvoljeni m odri, ki s o bili obicajno starejsi patriciji, so imeli p o g o s to izkusnje s sestavljan jem predloga n o v e redakcije. Kar nekaj jih je , ki s e om enja- jo tudi kot pripravljalci prejsnje redakcije cetrt stoletja poprej. Od tega v Zavestn o je bil n am rec prekrsen predpis, da s e statut obnavlja p o petindvajsetih letih - o d sprejetja redakcije iz leta je minilo s ele d e v e t let - s pojasnilom , da s o v nekaterih statutarnih dolocilih dvou m n osti in p o m o te, sp lo sn e bese- d e in izrazi, ki im ajo v e c razlicnih pom en ov, zaradi cesar je prihajalo m e d Pirancani d o tozb in pravd q u e s tio n e s et lites , in j e potrebno, da bi s e tem u izognili, na n o v o sprejeti nekatere d o lo c b e o zirom a dopolniti z e ob stojece.

Ker je im elo za sed a n je sve ta kvorum , je postal sklep velja ve n in clani s o p o tem v nekaj zasedanjih sprejeli z gla so va n jem s kroglicam i predlagan e popravk e in dopoinila. Kopijo sprejetih terminacij m ora hraniti urad komunskih blagajnikov, kot to sicer velja z a redakcije statuta. P ro ce s kontinuiranega sprejem anja p o p ra vk ov in dopoinil in s tem sprem injanja p o sa m ezn ih dolocil zadn je redakcije pa s e je nadaljeval tudi p o zadnji redakciji in spodrinil obicaj sestavljanja no- vih redakcij v sa k e g a cetrt stoletja.

Tako je redakcija iz leta , ki je nastala v letih in in bila leta vn o v ic potrjena, zadnja m ed piranskimi zapisi celo tn e ga m estn eg a pravn ega sistem a tako im enovani statut iz leta je le-tega leta nastali privatni prepis re- daftcije iz leta in nekaterih terminacij; prim.

Skupaj s popravki in dopolnili, ki s o postali v V redakciji iz leta je dolocilo, ki zahteva, da m ora biti statut napi- san v d v e h enakih izvod ih d u a statuta, u n u m s im ile m alteri et u n iu s tenoris, gl. Duplikata p rve in druge knjige p o p ra vk ov nista ohranjena. Tezko je trdno ugotoviti, kateri izvo d i s o s e hranili pri obcinskih bia- gajnikih p o zn eje v arhivu v ic e d o m s k e g a urada in kateri v podesta- tovi palaci.

Vrsto redakcij iz let , in , ki jih hrani PAK, so znatno m anj uporabljali kot o n o v Trstu A D T , saj je precej boljsa ohranjenost iz v o d o v ; danasnji trza- ski primerki s o ocitno sluzili z a p red lo go pri nastajanju vsakokratne naslednje redakcije. T o je vid n o iz o p o m b na m arginah redakcij iz let , in v ADT, na podlagi katerih s o bili p o sa m ezn i cleni v naslednji redakciji izloceni, preoblikovani, dopolnjeni.

Nikjer ni recen o, da jih je sprejel aren go ali veliki svet. O bveljalo je p a c narocilo, da ostane v veljavi, kar napravi komisija, ki ji je bil statut zaupan. P o tem predpisu je lahko a ren go skliceval podestat, ven d a r nikjer ni recen o, da bi im el kakrsnokoli funkcijo. Gre sicer za d olocb o, ki s e ponavlja v v s e h ohranjenih piranskih statutih, ki pa im a v tem p o sled n jem prav p o s e b e n pou darek in p o m en.

Tu je razvidno, da s e je m erjen je m o ci m e d velikim s v e to m in p o d esta tom koncalo v sk o d o slednjega. Sicer p a je statut iz leta najbolje urejen statut Pirana v Izgleda, da s o p o le g d ru gega imeli pred seb oj zgrad b o statuta iz leta in da s o jo vsaj nekoliko posnem ali, s e v e d a z drugacnim i nam en i in drugacno vsebin o.

Prva knjiga je v celoti p o s v e c e n a oblastnim in upravnim organom. S reca m o pa tudi clen e o glasovanju o zirom a voli- tvah uradnikov in cla n ov velik ega sveta. M edtem ko je bilo doslej stevilo cla n ov te g a sve ta o m ejen o , s o sedaj nasli nacin, kako spra- viti vanj v s e odrasle clane tistih druzin, ki s o s e u delezile za p o re in se niso izum rle ali s e preselile ali na drugacen nacin izgubile svojih s e d e z e v v svetu.

Pravilom a s o morali nadom estiti um rlega clana z glasovanjem. T o sicer ni nic n o v e g a , ven dar je bilo s tem statutom tako preobiikovano, d a je postalo nekaj res n o ve g a. Tako im en o va n o glasovan je je bilo v s e prej kot resnicno glasovan je. Na podestatovi mizi je bil klobuk, v n jem p a toliko kroglic, kolikor je bilo prisotnih sve- tnikov. M ed kroglicam i jih je bilo toliko pozlacenih, kolikor oblastnih uradnikov je bilo treba izvoliti, in toliko posrebrenih, kolikor je bilo treba izvoliti upravnih uradnikov.

V primeru glasovan ja za n o v e g a ali n ove clane velik ega s ve ta s o postavili v klobuk u strezno stevilo zlatih kroglic. Kdor je bil tako im enovan, je postal clan velikega sveta, c e je le d o s e g e l predpisano starost dvajset let. Isto je veljalo z a vo litve uradnikov. T o d a tako nastalo p lem stvo si j e h otelo zagotoviti, da b o d o vsi odrasli plem ici clani tega sveta. Zato s e je vsa k plemiski sin, ki je d o s e g e l 25 let starosti, lahko predstavil podestatu in mu dokazal s v o je pravice d o clanstva.

K o je to dokazal, g a je veliki svet m oral izvoliti, kar pom en i, da je postal clan tega organ a bolj ali manj avtom aticno. T o pa je porusilo prej u zakon jen o stevilo clanstva.

V prvi p o lovici Kasneje pa je veliki sve t stel tudi d o in v e c clanov. Stiripetinska vecin a pa je ostala na prej u zak on jen em stevilu T o je na v id e z utrdilo pozicije sibkejsih rodbin, ki pa s o v s e e n o p oca si odpadale. C eprav predpis izrecno izkljucuje m o zn o s t sp rejem a novih rodbin, sta bili nekako v tem casu sprejeti rodbini della Torre in D e Castro.

Ni d vo m a , d a je bila prva sprejeta zaradi s v o je g a boga stva , drugo pa s o sprejeli zato, da so koncno inkorporirali fe v d v Kastinjolu v obcinske m eje.

Druga in tretja knjiga vsebu jeta k a zen ske predpise. Jasno je, da s o se ti od leta dalje spremenili. Nekateri predpisi s o bili ukinjeni, drugi preneseni v druge knjige.

elfi oscuri codex pdf free

S p o s e b n e g a vidika odno- sa d o dolgov, tujcev in garan tov to tem o nadaljuje tudi peta knjiga prim. Gestrin, Sesta knjiga vse b u je d o lo c b e o kupoprodajah, nato s o tu predpisi o zam en javi, drazbi, darovanju, odtujitvi in delitvi posestev. V sed m i knjigi s o zbrali p redpise o dedovan ju , varustvu sirot in zasciti n jih ovega imetja. O sm a knjiga je p o s v e c e n a najemni- n am his, p o seb n im oblikam trgovanja z m e s o m , kruhom, vinom , oljcnim oljem in sadjem.

Tu s o zbrani tudi predpisi o p rep o ved i iger na sreco prim. Mihelic, , o zasciti o b cin sk ega imetja in o zasciti m er in utezi. D eveta knjiga uzakonja dela na km eckih p o sestvih na Savudrijskem krasu, v vinogradih, kolonsko razm erje, d elo v solinah in oljcnih miinih. P o le g tega sta tu s e d v a predpisa o notarjih prim. D arovec, in nekaj manj p o m em b n ih predpisov. Koncno deseta knjiga o bra vn a va ribistvo, ribja io visca o zirom a rezervate, nadzornike ribolova, dalje cu van je vin ogradov, praznike in p osojan je orozja tuj- cem.

Tu s o zadrzali tudi predpis o d v e h izvodih statuta, o tem, da se s m e statut popravljati ie p o 25 letih, ter p redpise o izgnancih, dacih in p o d o b n o prim. D arovec, Pri redakciji statuta iz leta je m o c zaslediti neko logicn o zapo- redje predpisov, ki g a statuti o d leta d o niso v e c uposte- vali, ker s o pac vkljucevali n o v e p redpise na m esta, ki s o jih izpraznili ukinjeni ali v e n o p o gla vje zdruzeni p o d o b n i predpisi.

Veliki sve t je tako uvrstil v statut tudi razn e predpise v prid r e v e z e v in priloznostnih delavcev. Potrebno je s e poudariti, da je piranski kom un p o slabih iz- kusnjah z bankirji v s e d o ku znega leta in s e nekoliko kasneje, v statutu leta , p rep o ved a l p osojan je denarja na obresti. Predpis o p o so jeva lcih na obresti je tedaj predvidel kazen izgu b e kapitala in pa g lo b o v znesku 30 lir, 1 2 s o ld o v in 6 denarjev.

B esed ilo iz leta v gla vn em ponavlja p rep o ved , g lo b o pa zn iza na 25 lir, m e d tem ko ostan e grozn ja izgu b e kapitala.

C ep ra v gre s e v e d n o za p rep o ved , je najbrz p rav ta predpis o m o g o cil v Piranu n aselitev Judov, ki s o v drugacnih okoliscinah in z drugacni- m i obrestnim i m eram i prevzeli v lo g o prejsnjih florentinskih bankirjev. T o je tudi razum ljivo, zlasti ladjarji in trgovci so potrebovali kredi- te in go tovin o. Zato naselitev Judov v Piranu p o m en i p ravza p ra v le p o sp es eva n je kreditne trgovin e tako na morju kakor v zaledju prim.

O m enjeni zakon je ostal v veljavi d o kon- ca B eneske republike. Pri tem pa si je pravi sestavljalec statuta prizadeval, da bi zacetke clen o v sestavil tako, da m u n e bi bilo treba ponavljati om enjenih sinonimov. Dalje uporablja oblike, kakor s o na primer: Toda dejanskem u oblikovalcu statuta je sio za nekaj drugega.

T o obliko je sestavljalec pricu jocega statuta uporabil skoraj izkljucno v cetrti knjigi, kjer s e 2 0 d o 2 1 p red p iso v zacen ja po starem nacinu. Ze v teh primerih vidim o, d a je oblikovalec statuta leta hotel pokazati nekaj n o ve ga. Zato je dobro, da si to o g le d a m o nekoliko podrobn eje.

P o zorn o st nam vzbudijo m otivi, ki si jih j e privoscil, da je prisel d o gla vn e misli. Na primer: S u m r a d a , Sta tu i p ir a n s k e g a k o m u n a iz leta 1 3 8 4 s o s e preproste formulacije, obstajajo tudi bolj komplicirane, kot na primer: S e v e d a taksni m otivi niso bili v e d n o potrebni. Kdaj p a kdaj s e pojavi na zacetku predpisa tudi glavni glagol. V nekaterih primerih im a m o pred gla g o lo m sa m o p o en prislov ali pridevnik. Da bi dognali, zakaj je notar, ki je oblikoval b esed ilo statuta, uporabil ta nacin, je bilo potrebn o izpisati inicialke v s e h predpisov.

Zacetn e crte vsa k e ga predpisa v novi knjigi u vod je vstet dajo n am rec sled eci stavek: P o o p isa n em treti- ranju druge, tretje in cetrte knjige bi bilo pricakovati, da b o tako nada- ljeval. Z e peta knjiga dokazuje, da je hotel dokazati m o zn o s t obliko- van ja tudi b rez d o lo c e n e g a reda. S esta knjiga pa predstavlja p resen ecen je. Izpisan e inicialke v s e h 32 c len o v dajo tale stavek: N a ta nacin iz v e m o z a im e in priimek je z ik o v n e g a oblikovalca in za- p iso va lca redakcije statuta iz leta Iz zapisa je ra zp ozn a vn o, da je bil notar in ocitno d o b er notar.

Celotna z a s n o v a statuta in obravn avani akrostihi p o v e d o , da s e je hotel na ta nacin ovekoveciti.

T o je opravil na sicer diskreten, ven d a r odlicen nacin. Torej tudi to je m ojstrsko izvedeno. C e inicialke le-teh zdru zim o in jih p reb erem o n avpicn o, kakor jih je C avian o uporabil, d o b im o se cetrti akrostih, ki s e glasi: Gerius Bano je v u vodu P r o h e m iu m k statutu im en o va n Georgius.

Priimek petra d e S alon o s e v istem u vodu glasi d e A salon o. Zaradi stevilno- sti dolocil v o b e h n aveden ih knjigah s e je m oral C aviano odlociti za okrajsane oblike, kar m u je u spelo. Pri Juriju d e Mafeu je Caviano naredil napako v tem , da je en predpis prepisal pred drugim, in tako je nastal Egorgius n am esto Georgius.

Zaenkrat n im a m o nikakega elem enta, ki bi dal na to vprasanje pozitiven od go vo r. Lahko re c e m o le, da L o ren zo Apollonio, ki je ta statut prepisal leta , tega ni opazil. Prav tako tega ni u gotovil Nikolaj Petronio Caldana, ko je leta pripravil ta statut za o b ja v o skupaj z italijanskim p revo d om , ki g a je sa m izdelal. P o le g tega sta zagresila pri branju s e druge precej g ro b e napake.

T e g a niso opazili niti kasnejsi pisci piranske zg o d o vin e: Zato s e zdi, da so bili akrostihi v poslednji knjigi statutov B odi kakorkoli, zaradi dejstev, ki s m o jih opisali, je obravnavani statut svojevrstn a jezik o vn o, a tudi likovno oblikovana mojstrovina, kakrsno redko sreca m o prim. Danasnja ses ta va kodeksa ni prvotna: S u m r a d a , Sta tu i p ir a n s k e g a k o m u n a iz leta 13 8 4 strani iz papirja form ata 30 x 2 1,5 c m ozirom a pol 30 x 4 3 cm , kjer si v humanisticni kurzivi sledijo pregledni p o p is d od a tk ov k statutu s konca kodeksa str.

Sledijo n eostevilcen folij z d elo m kazala p ete knjige ter ka za lom c len o v z a ses to in s e d m o knjigo. Zatem sta spet d va pa- pim ata lista iz pol, ki jim a pripadajo tudi strani in , z zapisan im k azalom o s m e d o d es ete knjige. Naslednji papirnati list istega form ata v s e b u je vecji dei besed ila u vo d a v statut. Manjkajoci folij, kjer je bil zapisan dei u vo d a v izvirniku, je nosil stevilko l. Sledijo n am rec foliji izvirnika, ki s o ostevilcen i o d 2 d o , sledi pa jim se en n eostevilcen folij.

Najprej je u vezan ih enajst kvinternijev, za tem binij, p o tem n ep o p oln trinij z odrezan im i ff. Zatem je prisel binij, ki im a o d reza n folij z a f. K odeks s e zakljucuje s tremi kvinterniji, o d katerih je zadnji nepopoln: K odeks je v e z a n v descici, debeline ,2 cm , ki sta prevlecen i z rjavkastim platnom kot druga v Piranu hranjena primerka statutarnih redakcij, in im a nalepko s podatki: Sledijo na ff.

B esed ilo statuta iz leta je pisan o v krasni gotski knjizni minusku- li z izjem n o lepim i vecbarvn im i inicialkami o b zacetku vsa k e knjige statuta. B esed ilo je zapisan o s crnilom crnim , ki je p o g o s to o b led elo in abrazirano. Listi, ki n a d o m esca jo iztrgane folije izvirn ega besedila, so pisani v enotni kurzivni humanistiki s crnilom, besed ila d odatkov na koncu k odeksa pa v razlicnih pisavah, o d kurzivne g o tic e d o razlicnih tip ov hum anisticne kurzive.

K odeks je nasploh sla b se ohranjen kot vrsta v piranskem arhivu; pri- merjati g a je m o g o c e z izvo d i v trzaskem A rchivio Diplom atico. P o leg tega je s e nekaj poskodb, ki p a n e ovirajo branja besedila: M adez tik p o d inicial- ko Q v zacetku cetrte knjige statutov f. Na sp od n jem robu f. Nasteti s o tedanji piranski sodniki, sindiki, vicedom ina, kancelar in vojaski poveljnik c o m ile s d o m in i potestatis.

Zla- sti duhovita je sen ten ca: Glede na p o v e d a n o p ravza p ra v ni tezko zagovoriti o d locitve izbora redakcije piranskega statuta iz leta z a p rvo izdajo faksimila ka- terekoli redakcije piranskega statuta, saj gre v tem primeru n e le za unikatni izvo d , te m v e c tudi z a zadn jo kom pletno redakcijo, ki p o v ze - ma ter na n o v o razvrsca v s e dotedan je piransko pravo in oblikovane pravno-civilizacijske obicaje, p o le g tega pa je izd elek pravi umetniski zaklad z duhovitim i skritimi in odkritimi dom islicam i.

V prepricanju, da bo ta izdaja vsestransko pozivila interes z a tovrstne spom enike, ga v kar s e da vern em posnetku izro ca m o javnosti. In q u esfu ltim o prevarra la dottrina di Dio fonte dei diritto. Tuttavia, sui finire delFXI sec o lo , il grande giurista Irne- rio, fon d o a B ologn a una scu ola ch e a vre b b e oscurato tutte le altre.

La gente, infatti, ricorreva ai suoi glossatori per interpretare il diritto civile e al giurista Graziano per il diritto canonico. Benche i giuristi di q u este scu ole definissero alFinizio leggi asinine - iu s a s in o r u m - i risultati dei primi tentativi dei cittadini di raccogliere consuetudini locali di diritto rom ano, n orm e sparse di regolam enti e consuetudini cittadine iuram enta, c o n s u e t u d in e s , ecc. Furono create com m ission i form ate da em inenti cittadini statutarii , affianca- ti, in gen ere, da un giureconsulto.

L a s c e s a delle citta dei nord Italia e delFalto Adriatico, nel XII secolo , fu favorita, oltre ch e dalla fram m en tazion e feu dale e dalla lontananza dei centri di potere statale, anche dagli a w e n im e n ti legati alia lotta per le Investiture fra Im pero e Papato. Dato che, sp e s s o , favorivan o so lo certe fazioni o fam iglie, si presen to la n ecessita di un am m inistratore indipendente. Una struttura di g o v e rn o che, con cam biam enti piu o m e n o marcati, rimarra inalterata a lm en o sino alia caduta della Repubblica di V en ezia nel Durante la nom ina da parte dei M aggior Consiglio ad e s e m p io ancora nel L o d o v ic o Morosini nom inato p o d esta di Capodistria , era istruito co n le fa m o s e C o m m i s s i o n e s: Gia prima d elfo c- cu p a zion e ven ezia n a qu esto attestato fon d am en tale dell autonom ia com u n ale a v e v a subito n u m ero se aggiunte, soprattutto co n n orm e di diritto com u n e.

Un e s e m p io dei gen ere, per quel ch e riguarda il co m u n e di Pirano, e costituito dai fram m enti dello statuto dei , il piu antico d o cu m en to di qu esto tipo c o n serva to si in Istria. II ruolo principale nella lotta contro di essi fu di Venezia, c h e s e p p e a n ch e m ettere a frutto tale circostanza.

Nel Capodistria, gia alPepoca il piu im portante partner ve n e zia n o in Istria, si im p egn o c o n il d o g e a fornirgli, fino alia sua m orte, anfore di vino alfann o, ad offrire p rotezio n e ai cittadini ven ezia n i a Capodistria e a risolvere il p rob lem a dei debiti vantati dai cittadini veneziani.

Il dom inio ve n e z ia n o nelPAdriatico si m an ifesto pure in o cca sio n e della visita a Pola e P a ren zo dei d o g e Pietro O rsoleo. Questa crescita le porto, pero, n u o va m en te a scontrarsi con Venezia, dapprim a nel l , qu an do furono Pola, Capodistria ed Iso- la ad opporsi. Ma a Pola ci fu una sec o n d a rivolta , seguita da un rinnovato giuram ento di fedelta l , ch e incluse anche altre citta ribelli: R ovign o, Parenzo, Cittanova e U m ago.

Ai tem- pi degli ultimi signori laici deiristria, gli Spanh eim e gli Andechs-Mera- nia, le citta e le g g e v a n o liberam ente i rettori. A ca p o delle citta stavano i cosiddetti loco p ositi, nom inati dai p otere centrale. Non- d im en o essi si inserirono gradualm ente nelle v ic e n d e cittadine e ne a ccettarono i rapporti gia consolidati. N el XII s e c o lo inizio nelle citta delfltalia settentrionale il p ro ce sso di liberazione dai potere dei v e s c o v i e d ei feudatari locali.

Rapidam ente q u este influenze si diffusero anche in Istria, d o v e furono costituiti i primi com u n i nel a Capodistria, nel l a Pirano, nel 1 a P arenzo, nel a Pola, nel a Trieste e a Muggia. Il patriarca Volfero n om in o propri rappresentanti nelle citta e nei bor- ghi m aggiori. In segu ito gli amministratori nominati dei patriarchi di Aquileia presero il n o m e di ga sta ld i , g iu d ic i richtarius e m a r c h e s i m archio.

Cio costitui la base dei cosiddetto diritto provinciale istriano, o statuto, approvato dal patriarca nel 1 2 2 2. Tuttavia, a cau sa della volon ta di Capodistria di im porsi suile altre citta, la lega si scio lse d o p o un so lo anno, anche g ra zie al ruolo ch ia ve di Pirano, c h e si schiero dalla parte dei Patriarcato. N e ebb e in ca m b io una certa autonom ia, ch e il patriarca Bertoldo e il co- mune con ferm aron o nel contratto a m ich evo le dei In Istria la situazione diven n e particolarm ente tesa nella sec o n d a meta dei D uecento, al tem p o dei patriarca G regorio M ontelon go Davanti a qu esta n u ova alleanza, P a ren zo cerco di difendersi sottom etten dosi a V en ezia il 27 giu gno.

U m a go nel , Cittanova nel , San L o re n zo nel e, infine, anche M ontona nel V en ezia n on ca m b io nulla delle loro autonom ie com unali, limitandosi a scegliere i loro p o d esta fra le file d ei nobili ven eziani. L e parti si a ccordaron o di scam biare i prigionieri e di regolare i danni prodotti della guerra, dei sa c c h e g g i e dei disordini succedutisi fra il e il La p a c e n on p o s e tuttavia fine alia co m u n e p resen za di capodistriani e goriziani in Istria.

Nel , a Pisino, ii con te Alberto e i rappresen- tanti di Capodistria, in a ssen za dei patriarca m a in su o n om e, si allea- rono contro V en ezia e le citta istriane su e am iche. I du e alleati sfruttarono la guerra ch e V en ezia stava co n d u cen d o contro A n con a e, d o p o a ver assed iato Montona, ch e si d ifese co n coraggio, il conte conqu isto San L o re n z o dei Pasenatico.

Tuttavia, sui pia- no militare, costitui gia nel il ca p ito n a to prouinciale, co n s e d e dapprim a a P a ren zo e poi, dal , a San L o ren zo dei Pasenatico. Nacquero co si i consigli cittadini. P ren d en d o e s e m p io da quanto era su ccesso a Venezia, sui finire dei D u ecen to i m em bri dei consigli effettuarono la serrata, ch e co n sisteva nel n on a ccogliere piu al loro interno i rappresentanti di n u o ve famiglie.

Da questa regola si p o teva derogare so lo nei periodi di sp o p o la m en to generale, causato da epi- dem ie o guerre ch e d ec im a va n o anche le fam iglie nobiliari. S u m r a d a , S ta lu t p ir a n s k e g a k o m u n a iz leta 13 8 4 S em p re su iresem p io ven ezia n o , il regim e aristocratico delle citta concentro il potere nelle m ani di p o c h e fam iglie influenti e ricche, esclu d en d o ogn i possibilita di influenza da parte dei p op olo.

S e c o n d o le fonti finora conosciu te, il prim o statuto di cui si ha notizia in Istria e quello di Capodistria dei Fra quelli conservati, il piu antico e, in vece, qu ello di Pirano dei , custodito p resso la s e d e di Pirano delTArchivio regionale di Capodistria. Di sicuro e il piu antico in S loven ia e, sulla sp o n d a orientale adriatica, posteriore s o lo a quello di Ragusa.

Fram m enti dello statuto di Pirano dei , tre differenti fascicoli Archivio regionale di Capodistria in segu ito PAK , Archivio com u- nale di Pirano, statuti, nr. Oltre a q u este cinque edizioni ne esiston o le seguenti, d iverse per aspetto, contenuto e finalita: C osiddetto statuto di Pirano dei , con serva to in quaderno cartaceo PAK, A rchivio com u n ale di Pirano, statuti, nr. S e c o n d o libro di correzion i e d aggiunte alia statuto , c o d ic e in p erga m en a PAK, A rchivio com u n ale di Pirano, statuti, nr.

Elenco delle edizioni o trascrizioni degli statuti di Pirano realizzate sinora: La red a zio n e dello statuto dei fu stam pata a V en ezia nel Gli Statuti dei C om u n e di Pirano dei confrontati co n quelli dei e dei N e esisteva n o, e sia m o sem p re nel c a m p o delle supposizioni, du e co p ie, c o m e fu prassi per le edizioni su ccessive: La red a zion e originale dello statuto dei non si e con servata e solo da tre su e posteriori trascrizioni parziali, risalenti al period o fra rultimo terzo d ei XVI s e c o lo e quello a cavallo fra S eicen to e Settecen- to, siam o venuti a c o n o s c e n z a di sei soli suoi articoli.

Alia stesura parteciparono anche il ca m erlen go com u n ale A lm erigo, n oto an ch e c o m e P es ce, lo scrivano pubblico Giovanni M ontanesi e 12 s a g g i nom inati dal M aggior Consiglio per coadiu- va re il capitano al m o m e n to della sua investitura. Fra loro va n n o ri- cordati Enrico della fam iglia dei Carantani, sicuram ente partigiano dei partito aquileiese, Gualtiero Goina ch e rappresentava il partito capodistriano e N iccolo Picha, della fa zion e ven ezia n a.

Gli e vietato chiedere, direttam ente o indirettamente, un n u o vo m an dato o proporre un su cce sso re e co n s egn a re il po tere nelle su e mani. Il XXXVII articolo dei VII libro dello statuto stabilisce ch e il podesta o capitano d e v e m an tenere il co m u n e in quel grado di liberta ed autonom ia ch e a v e v a al m o m e n to della sua nom ina.

Il LIV capitolo dei VIII libro dello statuto vieta la ven dita di sale, grano e altre granaglie, co n m isure ch e n on siano quelle in vig o re nel com u n e.. Un principio ch e vien e intaccato gia a m eta dei Trecento, m a ch e si m antiene sino agfin izi dei Quattrocento.

L o statuto stabiliva co n precisione la procedura di vo to: L e dispo- sizioni finivano quindi divulgate al pubblico.

Il p o d esta e quattro giudici cittadini p rop o sero al Maggior Consiglio di elu dere in via e cc ezio n a le la norm a di scaden za, la qual c o s a fu fatta a gran de m aggioran za, 78 voti a fa vo re e 5 con- trari. A v e n d o il quorum n ecessario, la deliberazion e era valida e nel corso di alcune sed u te furono approvate, vo ta n d o co n le palline, le correzioni e le aggiunte proposte.

Si sottolineava distintam ente ch e le terminazioni a ccolte a v e v a n o la s tessa validita legale dello statuto dei , m entre le disp osizioni in e s s o contenute ch e si differenziava- no dalle term inazioni, d e c a d e v a n o al m o m e n to della pu bblicazione di qu esfu ltim e. In qu esto libro delle correzion i s o n o iscritte, d o p o quelle dei , altre 1 7 term inazioni a ccolte prima della su cce ssiva redazion e dello statuto dei La red a zio n e d ei , co n le correzion i e le aggiunte - talm ente n u m ero se da essere, gia nel Quattrocento e soprattutto nel Cinquecento, di difficile consultazion e - resto in v ig o re fino alia fine dei dom in io v e n e z ia n o , dai in poi, naturalmente, nella versio n e stam pata di N iccolo Petronio Caidana.

La disposizio- n e fu mantenuta anche nelle su c c e s s iv e redazioni, e va le v a indub- biam en te a n ch e p er i libri delle correzioni e aggiunte, c o m e risulta dai prim o libro delle correzioni - e d a lfe d izio n e stam pata da N iccolo Petronio Caidana, d o v e le n ote in m argine riguardanti il libro delle term inazioni n on si riferiscono al s e c o n d o libro delle correzioni e a ggiun te alio statuto 1 4 1 6 - , m a alia sua copia.

I duplicati dei prim o e dei s e c o n d o libro delle correzioni s o n o andati perduti. L e redazioni dei , e , custodite dalFArchivio regionale di Capodistria PAK , furono usate m e n o degli esem plari di Trieste ADT , il loro stato di con serva zio n e, infatti, e m olto migliore.

Due s o n o le fonti per la stesura dei Fu analizzato lo statuto dei , stilate le m odifiche, form ulate n u o ve n orm e sulla b a s e delle aggiunte so p ra w e n u te nel frattem po e redatta una versio n e com p leta m en te nuova della carta. Si im p o s e evid en tem en te la ra ccom an d a zlon e sec o n d o la quale entrava in v ig o re quanto ven iva approvato dalla com m ission e. E una norm a p resen te in tutti gli statuti piranesi conservati, m a ch e in q u esfu ltim o e accentuata in m o d o particolare.

Qui risulta evid en te c h e la p rova di forza tra il M aggior Consiglio ed il p o d esta si era risolta a sfa vo re di q u esfu ltim o. A quanto pare, fu tenuta in con siderazion e, oltre al resto, anche la struttura di quello dei , p reso in parte a m odello, naturalmente con altri sco p i e altri contenuti.

II prim o libro e ded icato interam ente agli organi di g o v e rn o e ammi- nistrativi: M aggior Consiglio, giudici, cancelliere, tesoriere, estimatori, fonticari, cataveri, guardiani delle porte, a w o c a ti, prechi e viced om in i gia presenti negli statuti precedenti , e figure n u o ve c o m e guardiani alie strade e alie rive, guardie alie ville, procuratori ai beni ecclesiastici ed il Minor Consiglio, o rga n o c h e gli statuti piranesi dei Trecen to non a veva n o con osciu to fino a quel m om en to.

Q uando un m e m b ro m oriva era sostituito, di regola, attraverso una vo tazio n e. La cosiddetta v o ta z io n e era tutfaltro ch e una vera votazion e. Sui ta volo dei p o d esta v e n iv a collocato un cappello con ten en te tante palline quanti erano i consiglieri presenti. Q uando si d o v e v a votare per uno o piu nuo vi m em bri dei M aggior Consiglio, nel ca p p ello ven iva p o sto il num ero corrispondente di palline dorate.

Colui ch e era nom inato entrava a far parte dei M aggior Consiglio, purche a v e s s e com piu to i ven fa n n i. Percio, ogn i figlio di patrizio, raggiunti i 25 anni di eta, p o teva presentarsi al p o d esta e dim ostrare il proprio diritto.

Il Nuovo Codex degli Alti Elfi! Inchinatevi a Tanta Bellezza!

D o p o di che, il M aggior Consiglio d o v e v a eleggerlo, cio vu ol dire ch e diven tava m e m b ro di tale o rga n o piu o m e n o automa- ticam ente. Q u esto stato di c o s e fe c e saltare il num ero dei consiglieri in v igore. Piu tardi i consiglieri sa lgo n o a e anche oltre. La m aggio- ranza dei quattro quinti n on supera tuttavia il num ero di 80 stabilito in passato. A pparentem en te, sem b ra va ch e cio con solid a sse le posi- zioni delle casate piu deboli, ch e in vece continuavano lentam ente a scom parire.

Costruisci il tuo sito

I primi indubbiam ente per la loro ricchezza, i secon d i per incorporare finalm ente il feu d o di C astignolo nei confini comunali. A lcu ne pre- scrizioni furono so p p resse, altre trasferite negli altri libri. Coi quarto libro inizia il Diritto Civile e co m p ren d e soprattutto capitoli relativi alia salvaguardia della proprieta.

Ge- strin, Il ses to libro e costituito da n orm e ch e riguardano la com praven dita e disposizioni relative a baratto, incanto, don azion e, alienazione e division e della proprieta.Si scopre inoltre che Mary Jane conosce l'alter ego di Peter, un favore che aveva chiesto a Mefisto prima di lanciare il suo rivoluzionario incantesimo.

M iroslav Pahor i Janez Sum rada su Electro fa evadere di prigione il nuovo Avvoltoio, il quale vuole vendetta contro J. B odi kakorkoli, zaradi dejstev, ki s m o jih opisali, je obravnavani statut svojevrstn a jezik o vn o, a tudi likovno oblikovana mojstrovina, kakrsno redko sreca m o prim.

Cam illo D e Franceschi je priprem io objavljivanje u Trstu cu va n og niza redakcija piranskog statuta iz godin a , i p o d n azivo m:

JENNY from Rhode Island
I do love reading books kindly. Look over my other articles. I take pleasure in basketball.